PF 2019

 

Vážení přátelé zahrad a vesmírně-přírodního dění v KONU,

děkuji Vám za spolupráci a obohacující setkání, které se mi od Vás dostalo v prošlém roce.

Do nového roku přeji hodně jasu, elánu a pohody, protože změny se blíží a je moudré být připraven tělem i duší.

Nechť vír vznešeného květu přiláká mnoho lásky, a přemění se ve zdravý plod, plný nových silných semen - pokračovatelů stvořené jedinečnosti.

J. Tvrzníková

 

NA JAKÝCH PRINCIPECH FUNGUJE BIODYNAMICKÉ PĚSTOVÁNÍ?

Lze to vůbec pochopit? Stále se totiž setkávám s názorem, že preparáty v biodynamickém hospodářství nemohou fungovat, že aplikované množství je tak malé, že to nemůže nijak působit. A na druhou stranu zase slyším, jak fungují skvěle, což mám taky částečně odzkoušeno. Ráda dávám tento příklad: Muž jde po ulici a potká krásnou ženu, která na něj mrkne. Co se stane? Jistě to v něm vyvolá bouřlivou reakci. A to se ani nijak nepřičinil, žádný kontakt neproběhl. Jak je to možné?

 Odpověď by se mohla skrývat v následujícím velmi stručném výtahu. Hmotu lze rozložit na:


ATOM:  se skládá z jádra a elektronového obalu. Elektrony obíhají v orbitech, tj.  svých oběžnicích.Když hypoteticky jádro atomu zvětšíme na 10cm, první elektron bude obíhat ve vzdálenosti 5km. V atomu je tedy velmi mnoho volného místa a tak se do tohoto prostoru mohou vejít i další struktury.

ELEKTON :  U elektronu nedokážeme určit jeho konkrétní místo v danou dobu, mluvíme o pravděpodobnosti výskytu. Elektrony mohou přeskakovat z orbitu na orbit ( zmizí a objeví se), ale mezi tím nejsou zjevné.Je to díky částečkám PO, které svým pohybem po spirále elektron fakticky vytváří. Při přechodu z jednoho orbitu na druhý se jakoby od sebe oddálí a vytvoří vlnu. Elektron tvoří 13 fantomových částeček PO.

 

 ČÁSTEČKY  PO:  jsou dvojího druhu, KAŽDÁ MÁ JINÉ VLASTNOSTI

                           FANTOMOVÁ  neustále spirálovitě se pohybující,  je nositelem energie a informace. Vstupuje do buňky z membrány a zase se do ní vrací. V membráně je jí doplňována energie a upravena informace.

                         

                             STACIONÁRNÍ - ŘÍDÍCÍ je po 1 pevně ukotvena ve středu každé buňky neměnné  EZOOSMICKÉ MŘÍŽKY. Snímá z procházející fantomové PO část její energie a informace, které přerozděluje.  Všechny stacionární PO jsou sdruženy do společného integrovaného systému SEPTONOVÉHO POLE, které je někdy nazývané jako samostatný inteligentní ŽIVOČIŠNÝ ROZUM, jenž využívá sejmutou energii k tvorbě iluze hmotného světa. Existuje údajně jen do 6té dimenze.

Stěny ezoosmické mřížky a septonové pole kolem stacionárních PO mají jedno společné – NEEXISTENCI ČASU. Tím pádem jsou zde k dispozici v nulovém čase  všechny informace od vzniku tohoto vesmíru.

                              

Buňka ezoosmické mřížky má v této dimenzi tvar krychle, ve vyšších má tvary složitější.

                        Fantomová PO přechází z jedné buňky do další přes EZOOSMICKOU MEMBRÁNU.

V jejích „prostorách“ dochází k úpravě „nákladu“ dle předem zadané volby – částečně nebo totálně, času je na to neomezeně. Fantomová PO se svým obalem, lze si představit jako „vlak“ složený ze SEPTONŮ, může přijet do jiné buňky ( ne nutně sousední ) ezoosmické mřížky s jinými vnitřním potenciálem (energií a informací).

SEPTON: je novým názvem. Vychází z lat. SEPTUM – 7 a z řec. SEPT – rozklad.  Je složen ze 7 částí. Uprostřed je vtroušenina síly ALLATU   ( lze si představit jako částečku lásky, pravědomí, Boží přítomnost,….). Obklopená je 6 „zrcadly“ světlo odrážejících. Ty otáčením vytváří vír, a tím vzniká iluze hmoty.