NA JAKÝCH PRINCIPECH FUNGUJE BIODYNAMICKÉ PĚSTOVÁNÍ?

Lze to vůbec pochopit? Stále se totiž setkávám s názorem, že preparáty v biodynamickém hospodářství nemohou fungovat, že aplikované množství je tak malé, že to nemůže nijak působit. A na druhou stranu zase slyším, jak fungují skvěle, což mám taky částečně odzkoušeno. Ráda dávám tento příklad: Muž jde po ulici a potká krásnou ženu, která na něj mrkne. Co se stane? Jistě to v něm vyvolá bouřlivou reakci. A to se ani nijak nepřičinil, žádný kontakt neproběhl. Jak je to možné?

 Odpověď by se mohla skrývat v následujícím velmi stručném výtahu. Hmotu lze rozložit na:


ATOM:  se skládá z jádra a elektronového obalu. Elektrony obíhají v orbitech, tj.  svých oběžnicích.Když hypoteticky jádro atomu zvětšíme na 10cm, první elektron bude obíhat ve vzdálenosti 5km. V atomu je tedy velmi mnoho volného místa a tak se do tohoto prostoru mohou vejít i další struktury.

ELEKTON :  U elektronu nedokážeme určit jeho konkrétní místo v danou dobu, mluvíme o pravděpodobnosti výskytu. Elektrony mohou přeskakovat z orbitu na orbit ( zmizí a objeví se), ale mezi tím nejsou zjevné.Je to díky částečkám PO, které svým pohybem po spirále elektron fakticky vytváří. Při přechodu z jednoho orbitu na druhý se jakoby od sebe oddálí a vytvoří vlnu. Elektron tvoří 13 fantomových částeček PO.

 

 ČÁSTEČKY  PO:  jsou dvojího druhu, KAŽDÁ MÁ JINÉ VLASTNOSTI

                           FANTOMOVÁ  neustále spirálovitě se pohybující,  je nositelem energie a informace. Vstupuje do buňky z membrány a zase se do ní vrací. V membráně je jí doplňována energie a upravena informace.

                         

                             STACIONÁRNÍ - ŘÍDÍCÍ je po 1 pevně ukotvena ve středu každé buňky neměnné  EZOOSMICKÉ MŘÍŽKY. Snímá z procházející fantomové PO část její energie a informace, které přerozděluje.  Všechny stacionární PO jsou sdruženy do společného integrovaného systému SEPTONOVÉHO POLE, které je někdy nazývané jako samostatný inteligentní ŽIVOČIŠNÝ ROZUM, jenž využívá sejmutou energii k tvorbě iluze hmotného světa. Existuje údajně jen do 6té dimenze.

Stěny ezoosmické mřížky a septonové pole kolem stacionárních PO mají jedno společné – NEEXISTENCI ČASU. Tím pádem jsou zde k dispozici v nulovém čase  všechny informace od vzniku tohoto vesmíru.

                              

Buňka ezoosmické mřížky má v této dimenzi tvar krychle, ve vyšších má tvary složitější.

                        Fantomová PO přechází z jedné buňky do další přes EZOOSMICKOU MEMBRÁNU.

V jejích „prostorách“ dochází k úpravě „nákladu“ dle předem zadané volby – částečně nebo totálně, času je na to neomezeně. Fantomová PO se svým obalem, lze si představit jako „vlak“ složený ze SEPTONŮ, může přijet do jiné buňky ( ne nutně sousední ) ezoosmické mřížky s jinými vnitřním potenciálem (energií a informací).

SEPTON: je novým názvem. Vychází z lat. SEPTUM – 7 a z řec. SEPT – rozklad.  Je složen ze 7 částí. Uprostřed je vtroušenina síly ALLATU   ( lze si představit jako částečku lásky, pravědomí, Boží přítomnost,….). Obklopená je 6 „zrcadly“ světlo odrážejících. Ty otáčením vytváří vír, a tím vzniká iluze hmoty.Symbolem je například svíčka, oheň. Jakmile ve tmě přestane hořet, zmizí i vše viditelné.

SHRNUTÍ NA PŘÍKLADU. Elektron sestává z 13 fantomových PO. Elektron dusíku se může za sebou vyskytovat jako hnojivo, přejít do kořenového systému, stát se součástí lepku, mouky, péci se v chlebu, putovat tělem člověka, být vyloučen a dostat se do půdy,…       Stále zůstal elektronem dusíku, ale byl mu na úrovni jednotlivých septonů volbou měněn jeho vnitřní potenciál a jeho informační program. Programy jsou zřejmě nějak ustálené v prostoru septonového pole. Tak se může  projevit iluze hmoty různých kvalit, v různých více či méně stabilních seskupeních, od nerostů po inteligentní bytosti. V různých dimenzích. Čím vyšší, tím více „světla“, tím větší možnost samostatného tvoření. My to tu nyní doháníme „rukama“.     

_______________________________________________________________________________________________

OBRAZ CHVÍLI JE A CHVÍLI NENÍ.     KDYŽ „NENÍ“ PROBĚHNE ÚPRAVA DLE VOLBY.    NÁSLEDUJÍCÍ JE, JE JINÉ A JE JINDE.

 

Vše v materiál­ním světě existuje jen díky vnitř­nímu potenciálu. Jeho množství a včasné doplnění určují kvalitu a délku existence daného objektu, jevu, atd., ve viditelném i nevidi­telném materiálním světě. 

Jak v malém, tak ve velkém. Tedy výše uvedené lze vysledovat i ve větších reáliích. Viz. filmový pásek, ozn. tabule.

 

To poukazuje na to, že vše hmotné musí být přerušované, samozřejmě pro nás extrémně rychle. Tedy i těla. A nejen lidské oko bez přerušovaného obrazu vidí jen šmouhu. Těžko představitelné. Když hodíte kamenem, ve skutečnosti se nepohybuje, ale předávají se informace jako při  hře TICHÁ POŠTA. Jak dokonalá je iluze hmoty, a toho si můžeme užívat!

 

 

ZÁVĚREM

Skutečný hmotný svět je postaven na pevném řádu a volbě kudy kam a co, a množstvím světla v septonech, tedy zářivému potenciálu, díky kterému se pohyb a vše děje. Vyšší stupeň, více světla, tj. lásky. A vložením svého přání spolu s patřičným množstvím "světla" preparáty nabývají na účinnosti.

Můžete vyzkoušet :-).


 

POUŽITÉ ZDROJE z internetu, You Tube:

Prapůvodní fyzika Allatra – zpráva ke stažení.

Fyzik Nassim Haramein – přednášky 2010.

Prof. Kulhánek ČVUT – přednáška: A budiž světlo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2017

Sezonní prodej rostlin

 

Pěstební plocha

Bio-zelenina

Návrhy

Okrasné trvalkové záhony pro užitečný hmyz

Záhony s užitkovými rostlinami pro sklizeň po celý rok

Luční porost vytrvalý - realizované výsevy

Včelí pastva jednoletá - pokusná plocha

Užitko-okrasná plocha

Jedlý les

Výsadba ve spolupráci s občany

Výsadba a údržba doprovodné zeleně

Setkání v Symfonii

 Děkuji Všem návštevníkům přednášky za pozornost,

  a přikládám odkazy na knihy a videa v ní použité ( + střípky 63)

 Přeji Všem tvořivý a objevný rok 2018.                                    J. Tvrzníková

 

Publikace a odkazy:

TIMURA: Dávnoveká Európa

KOZÁK: Kořeny indoevropské duchovní tradice